จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.     เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

2.     สามารถสืบค้นจัดเก็บค้นคืนส่งผ่านจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

3.     มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการจัดเก็บค้นคืนส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

            ความรู้

1.     แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้นจัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

            ทักษะ

1.     ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2.     จัดเก็บค้นคืนส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

3.     นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

            คุณธรรม

1.     มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ตัวชี้วัด(KPI : Key Performance Indicator)

1.    ผู้เรียนแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้นจัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้

2.    ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจัดเก็บค้นคืนส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

3.    ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน(Mark Allocation)

เกณฑ์การให้คะแนน มี 4 ส่วน                                  100%

                                    1.เวลาเรียนการแต่งกายและความประพฤติ                    20%

2. การสืบค้นและรายงานกลุ่ม                                    20%

3. เก็บสะสมระหว่างเรียน                                         40%

                                    4. การสอบประมวลความรู้                                       20%

วิธีการสอน(Instructional Strategies)

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้

1.     บรรยายและให้นักศึกษาทำการค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารประกอบการเรียน และอินเตอร์เน็ต

2.     ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร โดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

3.     มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

4.     การสอนทุกครั้งใช้ภาพนิ่งPowerPoint และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย

การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า(Work Assignments)

ให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอย่างมีกระบวนการกำหนดกรอบความคิดรวบรวมเป็นความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจตามทฤษฎี และวางแนวปฏิบัติซึ่งผู้เรียนต้องดำเนินการให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การประเมินผล (Assessment)

ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

ความหมาย

 

ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

ความหมาย

80 - 100

4.0

การเรียนดีเยี่ยม

 

60 - 64

2.0

การเรียนพอใช้

75 - 79

3.5

การเรียนดีมาก

 

55 - 59

1.5

การเรียนอ่อน

70 - 74

3.0

การเรียนดี

 

50 - 54

1.0

การเรียนอ่อนมาก

65 - 69

2.5

การเรียนดีพอใช้

 

0 - 49

0

การเรียนขั้นต่ำ

หมายเหตุ: 1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า80%   2. ผู้เรียนต้องส่งงานไม่น้อยกว่า 60%3. ผู้เรียนต้องเข้ารับการสอบประเมินความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทุกชุด

 

 

 

รายละเอียดกำหนดการสอน ชื่อวิชา :เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ18 ครั้ง72 ชั่วโมง

 

ที่

หัวข้อ

กิจกรรมและกระบวนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

สมรรถนะของผู้เรียน

1 - 3

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ฟังครูแนะนำการเรียน และบรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Power Point, Computer,  Sheet-assign

Pre-Test, ประเมิน ตามสภาพจริง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

4 - 5

ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

อธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมยกตัวอย่าง

PowerPoint,

Computer, Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

6 - 7

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

อธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมยกตัวอย่าง

Power Point, Computer,  Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

8 - 9

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี พร้อมยกตัวอย่างและสาธิต

Power Point, Computer,  Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

10

ระบบปฎิบัติการ

อธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ พร้อมยกตัวอย่างและสาธิต

Power Point, Computer,  Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

11

การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

อธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ พร้อมยกตัวอย่างและสาธิต

Power Point, Computer,  Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

12

การจัดการไฟล์ในระบบวินโดวส์

อธิบายเกี่ยวกับระบบวินโวส์ พร้อมยกตัวอย่างและสาธิต

Power Point, Computer,  Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบวินโดวส์

13-14

การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร

อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร พร้อมยกตัวอย่างและสาธิต

Power Point, Computer,  Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร

15-16

การใช้งานโปรแกรมตารางและคำนวณ

อธิบายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตาราง พร้อมยกตัวอย่างและสาธิต

Power Point, Computer,  Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตาราง

17

การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ

อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างและสาธิต

Power Point, Computer,  Sheet-assign

งานที่ส่ง, ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนำเสนอ

18

ประมวลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการอาชีพ

สรุปเนื้อหา และสอบปลายภาค

Power Point, Computer

แบบทดสอบ,ประเมินตามสภาพจริง

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ

รายละเอียดกำหนดการสอน ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพในช่องกิจกรรม และกระบวน การจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(CIPPA Model) มีความหมายดังนี้

            C (Construction)             คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง

            I (Interaction)                 คือ ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย

            P (Physical Participation)           คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย

            P (Process Learning)       คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวน การทำงานให้สำเร็จ

            A (Application)               คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน