3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Program Design and Development)               ท-ป-น (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2. สามารถกำหนดขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
3. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผังงาน (Flow Chart) การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการออกแบบโปรแกรม การใช้เครื่องมือออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม