คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์ เเละคำอธิบายรายวิชา
การใช้โปรเเกรมสำนักงานขั้นสูง  รหัสวิชา 3204 - 2002
หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
2. มีทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
3.มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


มาตราฐานรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกัยหลักการ และเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงตามลักษณะงาน


คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงในงานธุรกิจ แนว

ทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมสำนักงานขั้น

สูง เครื่องมือ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง การใช้ฟังก์ชั่น การใช้

แมโคร การใช้โปรแกรมเสริม