จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ
3.  ผลิตชิ้นงานและนำเสนอผลงาน
4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2.  การออกแบบงานนำเสนอตามลักษณะงาน
3.  ผลิตชิ้นงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล